Deklaracja dostępności

serwisu „SYSTEM E-LEARNINGOWY SŁUŻBY CYWILNEJ"

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu „SYSTEM E-LEARNINGOWY SŁUŻBY CYWILNEJ", zwanego dalej serwisem, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu „SYSTEM E‑LEARNINGOWY SŁUŻBY CYWILNEJ".

Data publikacji serwisu: 2007

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-11-21

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Wybrane dokumenty opublikowane w serwisie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. W niektórych treściach e-learningowych brakuje zdefiniowanej struktury nagłówków oraz brak jest możliwości dotarcia do treści za pomocą klawiatury.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu prosimy o kontakt. Odpowiedzialny za kwestie związane z dostępnością serwisu jest Wydział Projektów i Szkoleń DSC (adres poczty elektronicznej: elearning@kprm.gov.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22  694 68 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Do wejścia głównego Kancelarii prowadzi podjazd. Aby zapewnić sprawną obsługę wizyty przez urząd, prosimy o wcześniejsze poinformowanie, w wybrany przez Państwa sposób, że w ramach planowanej wizyty chcą Państwo skorzystać z powyższej możliwości.

Pełna informacja na temat obsługi osób z niepełnosprawnościami przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów znajduje się na stronie internetowej KPRM.